(بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر چابکی سازمانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 541

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSIEM01_110

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر چابکی سازمانی در دانشگاه پیام نور استان اصفهان است. این پژوهش از حیث موضوعی متعلق به حوزه مدیریت رفتارسازمانی است. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور استان اصفهان میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های استاندارد حکمرانی خوب (مقیمی و رمضان،(1390 و چابکی سازمانی (تنها، ( 1390 است که از طریق آزمون صوری، روایی آن محاسبه شد. پایایی ابزار گردآوری اطلاعات نیز از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و مقدار 0/95 بدست آمد. باتوجه به جدول مورگان حداقل تعداد نمونه جامعه آماری در نظرگرفته شده، تعداد 270 نفر تعیین و پرسشنامه در بین آنان توزیع گردید و براین اساس تعداد 250 پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فرض برای تایید یا رد فرضیه ها انجام شد. نشان داد متغیرحکمرانی خوب بر چابکی سازمانی و همچنین به ترتیب بر سرعت، شایستگی، پاسخگویی و انعطاف پذیری در این دانشگاه دارای تاثیر معنادار میباشد و تمامی فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفت. نتایج این مطالعه میتواند دستاوردهای مهمی برای برنامهریزان حوزه منابع انسانی و رفتار سازمانی داشته باشد.

نویسندگان

سعید عبدالمنافی

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، ایران

مهدی مومنی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، دلیجان