پرسشنامه سنجش سواد بیمه سلامت: طراحی و روانسنجی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 719

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCHIR01_049

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1399

چکیده مقاله:

مقدمه: سواد بیمه سلامت مفهوم جدیدی است که به آگاهی بیمه شدگان از تصمیم گیری و خریدتوجه دارد. با وجود نیاز مبرم سازمان های بیمه گر و همینطور سازمان های متولی سلامت به آگاهیاز سواد بیماران و بیمه شدگان، مطالعه ای در این خصوص انجام نگرفته است و ابزار و پرسشنامه اینیز در این راستا طراحی نشده است. لذا این مطالعه در راستای تدوین پرسشنامه سنجش سوادسلامت و بررسی روایی و پایایی آن طراحی گردید.روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی مقطعی و کاربردی می باشد. روند اجرای مطالعه شامل3 مرحله طراحی پرسشنامه، بررسی روایی و پایایی آن بود. در مرحله طراحی از دستورالعمل هایاجرایی سازمان بیمه سلامت جهت تعیین موارد سواد بیمه سلامت استفاده شد و در نهایتپرسشنامه 33 آیتمی سنجش سواد بیمه سلامت با 3 شاخص مهارت دستیابی ( 6 گویه )،اصطلاحات بیمه ای ( 7 گویه) و مهارت عملکردی ( 20 گویه) طراحی گردید. جهت بررسی رواییمحتوایی پرسشنامه، از 27 نفر خبرگان و کارشناسان بیمه نظرخواهی انجام گرفت و CVR و CVIمحاسبه شد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه با استفاده از نمونه گیری طبقه بندی تصادفی ساده وبا مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سلامت شهر ایلام، 439 بیمه شده به عنوان نمونهانتخاب شدند و پس از تکمیل پرسشنامه آلفای کرونباخ محاسبه گردید.یافته ها: پرسشنامه سنجش سواد بیمه سلامت شامل سه شاخص مهارت دستیابی به اطلاعاتبیمه ای، اصطلاحات بیمه ای رایج و در نهایت مهارت عملکردی فرد در استفاده از بیمه درمانیمی باشد. بررسی روایی محتوایی پرسشنامه نشان داد که تمام آیتم های پرسشنامه CVI بالاتر از0.79 و CVR بالاتر از 0.37 داشتند. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0.89 بدست آمد که مطرحکننده دقت بالای پرسشنامه و همبستگی درونی مناسب آیتم های پرسشنامه می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که این پرسشنامه می تواند به عنوان یک ابزار روا و پایا مورد استفاده سازمان بیمه سلامت و سایر سازمان های بیمه سلامت قرار گیرد و جهت سنجش سواد بیمه ایبیمه شدگان و تدوین، طراحی و اولویت بندی برنامه های آموزشی برنامه های توانمندسازی بیمهشدگان بکار گرفته شود و جهت ارزیابی برنامه های آموزشی نیز کاربرد دارد.

نویسندگان

ابراهیم جعفری پویان

گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

فروزان عبداللهی پور

سازمان بیمه سلامت ایران، تهران، ایران