مقایسه سکون زدگی و بی تفاوتی نسبت به سازمان بر اساس مالکیت مدارس دولتی ،غیر دولتی و خرید خدمت

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 494

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB05_012

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1399

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مقایسه سکون زدگی و بی تفاوتی نسبت به سازمان بر اساس مالکیت مدارس دولتی ،غیر دولتی و خرید خدمت در معلمان آموزش و پرورش مقطع ابتدایی شهرستان نجف آباد به روش توصیفی از نوع مقایسه ای انجام شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان آموزش و پرورش مقطع ابتدایی شهرستان نجف آباد تشکیل دادند که از این میان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم و در طبقات غیرتصادفی در دسترس تعداد 345 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران با 33 گویه و پرسشنامه سکون زدگی شغلی طالقانی با 10 گویه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود که روایی صوری آن توسط تعدادی از پاسخ گویان تایید شد. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، 0/86، 0/83 برآورد گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که سکون زدگی بر اساس مالکیت مدارس دولتی ،غیر دولتی و خرید خدمت تفاوت معناداری ندارند ولی و بی تفاوتی نسبت به سازمان بر اساس مالکیت مدارس دولتی ،غیر دولتی و خرید خدمت تفاوت معناداری دارند.

کلیدواژه ها:

بی تفاوتی نسبت به سازمان ، سکون زدگی شغلی ، معلمان آموزش و پرورش مقطع ابتدایی ، مالکیت مدارس دولتی ، غیر دولتی ، خرید خدمت

نویسندگان

اعظم جلالی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، اصفهان، ایران

منصوره پورمیری

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان، اصفهان، ایران