بررسی رابطه علیت بین مخارج دولت و فساد اقتصادی در ایران (رهیافت علیت گرنجر،گرنجر هشیائو، تودار و یاماماتو در داده های تابلویی)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 567

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB05_008

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1399

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت بررسی رابطه علیت بین مخارج دولت و فساد اقتصادی در ایران طی سالهای 1396-1391 با استفاده از آزمون علیت گرنجر،گرنجر- هشیائو، تودا و یاماماتو در داده های تابلویی میباشد. برای این منظور از متغیرهای فساداقتصادی، تولید سرانه، مخارج توسعه سرمایه گذاری، مخارج خدمات اداری، و مخارج کل دولت استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که بین متغیرهای مخارج کل دولت و فساد اقتصادی در ایران، یک رابطه علی یک طرفه ازسوی مخارج کل دولت به فساد اقتصادی برقرار است به این معناکه با افزایش مخارج کل دولت فساد اقتصادی افزایش پیدا میکند و این رابطه علی یک طرفه در هر دو رویکرد علیت تایید میشود.

نویسندگان

محسن راجی اسدآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی گروه علوم اقتصادی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران. ایران

جلیل توتونچی

استادیار،گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و حسابداری و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. ایران

محمدعلی دهقان تفتی

استادیار،گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و حسابداری و اقتصاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد. ایران