تاثیر مولفه های مدل 4c بر تصویر برند تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 507

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SASM03_122

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف کلی: مدل 4c با تمرکز بر چهار مولفه ارزشهای مشتری پسند ( (Customer Value، سهولت خرید (Convenience)، هزینه ی مشتری (Cost of Customer)، و ارتباطات (Communication) مدلی مناسب و اثربخش را در حوزه بازاریابی مشتری محور ارائه داده است. با توجه به اهمیت توجه به مطالبات هواداران در توسعه برندهای ورزشی، هدف کلی پژوهش حاضر مطالعه تاثیر مولفه های مدل 4c بر تصویر برند تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران بوده است.روش شناسی تحقیق: روش این پژوهش توصیفی- همبستگی، و از انواع تحقیقات کاربردی بوده که به صورت پیمایشی صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش، ترکیبی از پرسشنامه محقق ساخته (مولفه های (4C و ساختاریافته (پرسشنامه تصویر برند هان و همکاران ((2011) بوده که بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت طراحی شده اند. پرسشنامه 4C بر اساس مدل 4C و در قالب 21 گزاره برای اندازه گیری ابعاد 4C طراحی شده است. جامعه آماری شامل هواداران تیمهای فوتبال لیگ برتر ایران بودهاند که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه معادلات ساختاری تعداد 200 نفر از هواداران مورد بررسی قرار گرفتند. پایایی سوالات پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0/91 تعیین شد و جهت سنجش روایی پرسشنامه ها از روایی محتوا و از نظرات صاحبنظران و متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت بازاریابی استفاده گردید. روایی سازه پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS18 و AMOS18 استفاده گردید. همچنین جهت سنجش روایی مدل و آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید.یافته های تحقیق: بر اساس نتایج تحلیل مسیر، تاثیر تمامی مولفه های 4C بر تصویر برند تیمهای لیگ برتر فوتبال ایران مورد تایید قرار گرفته است. پس از بررسی و تایید الگو با استفاده از شاخصهای برازش در روش مدلسازی معادلات ساختاری، برای آزمون معناداری روابط بین متغیرها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی و P استفاده گردید. بر اساس سطح معناداری 0/05 مقدار بحرانی باید بیشتر از 1/96 باشد. روابط متغیرها به همراه ضرایب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به هر یک از فرضیه ها نشان داد که تمامی مولفه های مدل 4C (ارزشهای مشتری پسند، سهولت خرید، هزینه مشتری، و ارتباطات) دارای تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند تیمهای لیگ برتر فوتبال بوده است .(P< 0,001)نتیجهگیری: با توجه به اهمیت درآمدهای مالی در ورزش حرفه ای پیشنهاد میشود که مدیران ورزشی با مدیریت موثر آمیخته 4C مرتبط با تیمها و رویدادهای ورزشی در راستای تقویت ارزش ویژه و توسعه برند تیمهای ورزشی خود اقدام نمایند. تمرکز بیشتر بر آمیخته بازاریابی 4C به عنوان یک مدل مشتری محور در بازاریابی نوین میتواند به عنوان یک راهبرد کلیدی در جهت برجسته سازی تصویر برند و توسعه برندهای ورزشی مورد توجه قرار گیرد.

نویسندگان

اکبر جابری

استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهدی مرادی

دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

فرزانه مظلومی سوینی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه علامه طباطبایی