بررسی پیآمدهای تغییر کاربری فضاهای آموزشی شهرستان های استان تهران

سال انتشار:

1399

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

257

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF07_323

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

چکیده مقاله:

هدف از اجر ای این تحقیق بررسی پیآمدهای تغییر کاربری فضاهای آموزشی شهرستان های استان تهران بود. رویکرد این پژوهش کیفیو از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، مدیران وکارشناسان ستادی اداره کل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند گلوله برفی 30 نفرانتخاب گردیدند. ابزار پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافتهو ضبط صوت بود. روایی درونی با برگشت مصاحبه ها به مصاحبه شوندگان و تایید محتوا از نظر آنان حاصل شد. مصاحبه ها کد گذاریو مقوله بندی و سپس به روش تحلیل تم، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهشنشان داد که مهمترین نقاط قوت در طرح تغییر کاربری مدارس شامل: 1) تامین منابع مالی؛ 2) چابک سازی سازمانی؛ 3) استقلالمالی؛ 4) برون سپاری؛ و مهمترین نقاط ضعف در طرح تغییر کاربری مدارس شامل: 1) فساد اداری و مالی؛ 2) کاهش استانداردهایفضاهای آموزشی؛ 3) معضلات حقیقی و حقوقی؛ و مهمترین فرصت های طرح تغییر کاربری مدارس شامل: 1) تخصیص منابع مالی؛ 2)مهندسی فرهنگی؛ 3) افزایش جایگاه اجتماعی 4) افزایش تعهد سازمانی؛ و مه مترین تهدیدهای طرح تغییر کاربری مدارس شامل: 1)دگردیسی و کاهش منزلت اجتماعی ؛ 2) مدارس ناامن؛ می باشند. نتایج یافته ها بیانگر آن است که با فراهم ساختن بستر لازم برایتغییر کاربری فضاهای آموزشی شهرستان های استان تهران بر اساس نشانگرهای شناسایی شده می توان در اجرای این طرح موفق شد.

نویسندگان

عباساستادهاشم
عباس استادهاشم

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج و کارشناس ارزیابی و عملکرد منطقه ۵ آموزش و پرورش

زهرالبادی
زهرا لبادی

عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کرج