محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر کاربرد کودهای زیستی و مواد آلی بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک زیر کشت گندم

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI16_451

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399

چکیده مقاله:

بخش وسیعی از اراضی کشاورزی ایران در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته و از نظر مواد آلی فقیر می باشند. مواد آلی بر بسیاریاز خصوصیات خاک مانند تخلخل، جمعیت میکروبی و غلظت عناصر غذایی موثر است. در این پژوهش تاثیر کاربرد کود زیستی (شاهد و مایه تلقیحباکتری های سودوموناس) و کود دامی (صفر، 10 و 20 کیلوگرم در هکتار) بر برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک زیر کشت گندمبررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی و با سه تکرار در شرایط مزرعه ای انجام شد. نتایج نشان داد که با کاربردکود زیستی وزن مخصوص ظاهری (از 40 / 1 به 34 / 1) و اسیدیته خاک (از 70 / 7 به 64 / 7) کاهش، ولی درصد مواد آلی (6 درصد)، تنفس پایه (15 درصد) و تنفس برانگیخته (7 درصد) افزایش یافت. از طرفی، کاربرد 20 کیلوگرم کود دامی در هکتار موجب کاهش وزن مخصوص ظاهری (15درصد) و اسیدیته خاک (از 79 / 7 به 57 / 7)، و افزایش قابلیت هدایت الکتریکی (از 49 / 2 به 66 / 2 )، درصد مواد آلی (52 درصد) و تنفس پایه (41 درصد) شد. بنابراین کاربرد کودهای محتوی ریزجانداران مفید خاکزی و مواد آلی میتواند علاوهبر تامین بخشی از نیاز غذایی گیاه، موجب بهبودکیفیت و سلامت خاک شود.

نویسندگان

فرهاد آذرمی آتاجان

استادیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند