مقایسه مقادیر شاخص تلفات و ضرایب رواناب رویدادهای بارش رواناب لحظه ای در رابطه با تغییرات پوشش اراضی حوضه های آبخیز

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 396

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCIID04_122

تاریخ نمایه سازی: 9 تیر 1399

چکیده مقاله:

مقادیر شاخص تلفاتᶲ عامل بسیار مهمی در تحلیل بارش رواناب حوضه های آبخیز می باشد. در این راستا مطالعه حاضر با هدف مقایسه مقادیر شاخص تلفات و ضرایب رواناب رویدادهای بارش رواناب همزمان لحظه ای در رابطه با تغییرات پوشش اراضی حوضه های آبخیز لیقوان و هروی واقع در استان آذربایجان شرقی انجام شده است. پارامترهای هیدرولوژیکی مورد استفاده، داده های بارش و دبی جریان لحظه ای می باشند که از ایستگاه های هیدرومتری لیقوان و هروی برای یک دوره 40 ساله 1970-2010 به دست آمد. پس از بررسی رویدادهای بارش و رواناب همزمان لحظه ای موجود در دامنه زمانی مذکور، 9 رویداد بارش و رواناب همزمان لحظه ای، برای حوضه آبخیز لیقوان و 9 رویداد با تاریخ های مشابه برای حوضه آبخیز هروی انتخاب و جداسازی شد و شاخص نفوذ برای هر رویداد محاسبه و با تقسیم حجم رواناب بر بارش نیز در هر رویداد ضریب رواناب محاسبه گردید. در این مطالعه از نقشه های کاربری اراضی حوضه های آبخیز در سال های 1976، 1989، 2000 و 2010 که در مطالعات قبلی تهیه شده، استفاده گردید. نتایج نشان داد که در رویدادهای همزمان، ضریب رواناب حوضه آبخیز هروی بیشتر از لیقوان می باشد؛ در حالیکه، شاخص تلفات حوضه آبخیز هروی کمتر از لیقوان است. این نتایج میتواند به دلیل نفوذپذیری کمتر حوضه آبخیز هروی (خصوصا در قسمت های خروجی حوضه) باشد که ناشی از گسترش کاربریهای مسکونی، معدن (از سال 2000 به بعد)، جاده و دیگر کاربری های غیر طبیعی است. بنابراین، ضرورت دارد به تناسب کاربری اراضی و اعمال شیوه های مدیریتی صحیح در منطقه بیشتر توجه شود.

نویسندگان

محمدجواد وحیدی

استادیار مهندسی علوم خاک، گروه زراعت، اصلاح نبات و علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند