اثر اضافه کردن پیش ماده تریپتوفان در بیان ژن های STR و (PRX(1 موثر در مسیر سنتز برخی آلکالوئیدها در گیاه پروانش

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 760

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_026

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

گیاه دارویی پروانش به دلیل تولید آلکالوئیدهای ایندولی ترپنوئیدی با خاصیت ضد سرطان از اهمیت بسیاری برخوردار است.تلاش های زیادی از جمله بهینه سازی محیط کشت، تغذیه مناسب، استفاده از محرک ها و دستورزی ژنتیکی ژن های مسیر زیستساختی این آلکالوئیدها با هدف افزایش تولید آنها، انجام شده است. هدف از این تحقیق بررسی اثر غلظت 250 میلی گرم بر لیترتریپتوفان بر روی بیان نسبی ژن های STR و (PRX(1 دخیل در مسیر بیوسنتزی آلکالوئیدهای ایندولی ترپنوئیدی به روش qRT-PCR در طی زمانهای صفر، 24، 72 و 168 ساعت پس از تیمار و تغییر میزان تولید این آلکالوئیدها یک هفته پس از تیمار در کشت کالوس گیاه پروانش بود. نتایج نشان داد که استفاده از پیش ماده تریپتوفان روی بیان نسبی هر دو ژن در ساعات مختلف اثرمعنی داری داشت. بیان ژن STR در زمان 72 ساعت 50 درصد کاهش و بیان ژن (PRX(1 در زمان 72 ساعت 58 درصد افزایش یافت. مقدار آلکالوئیدهای وین بلاستین و وین کریستین بعد از زمان یک هفته 50 درصد افزایش و مقدار آلکالوئیدهای اجمالایسین و کاتارانتین 56/30 درصد کاهش نسبت به نمونه شاهد داشت. آلکالوئید ویندولین در اثر تیمار تریپتوفان در کالوس موجود دیده نشد. بطور کلی می توان نتیجه گرفت بیان نسبی ژن (PRX(1 بر روی میزان تولید آلکالوئیدهای وین بلاستین و وین کریستین و بیاننسبی ژن STE بر روی میزان تولید مقدار آلکالوئیدهای اجمالایسین و کاتارانتین اثرمعنی داری دارد.

نویسندگان

مریم کرمی

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

محسن محمودنیامیمند

استادیار گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

خلیل ملک زاده

استادیار گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

مریم دهجی پور

استادیار گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان