اثر نور ال ای دی بر برخی شاخص های مورفولوژیک، فیزیولوژیک و متابولیت های ثانویه در گیاه آویشن باغی (.Thymus vulgaris L)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 958

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_023

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

آویشن (.Thymus valgaris L) گیاهی از تیره نعناعیان (Lamiaceae) است. به طور کلی جزء اصلی فنلی درآویشن تیمول است و کارواکرول نیز یک جزء فرعی می باشد. نور از جنبه های مختلفی مانند شدت، کیفیت وطول مدت نوردهی برای گیاهان حائز اهمیت است. کیفیت نور تغییرات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی وآناتومیکی متعددی را میتواند در گیاهان بوجود آورد شد. میزان آب خاک و شرایط نوری به طور معنی داریرشد زیست توده آویشن (وزن خشک ریشه و اندام هوایی) را تغییر میدهند و شرایط نوری از میزان رطوبتخاک با اینکه اثر متقابل مشاهده شده مهمتر است. اخیرا در گلخانه ها و مراکز رشد و پرورش گیاه مطالعه تاثیرنور LED که مورد توجه قرار گرفته که این نشان دهنده تاثیر طول موج و رنگ های نور بر کمیت و کیفیت محصولات گیاهی است. به منظور انجام این آزمایش نشاءهای 10-5 سانتی آویشن باغی را در گلدان های 20 سانتی متری کاشته شد و سپس تیمار نوری با لامپ LED با طیف نوری قرمز (100 درصد)، با طیف نوری قرمز- آبی (30-70 درصد)، با طیف نوری آبی (100 درصد) و لامپ فلورسنت به عنوان شاهد اعمال شد. کیفیت نور بر صفات مورفولوژی طول ریشه، ارتفاع اندام هوایی، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، قطر ساقه، طولشاخساره، نسبت وزن تر به خشک ریشه و نسبت وزن تر به خشک اندام هوایی تاثیر نداشت و بر صفاتفیزیولوژیک کلروفیل کل، کارتنوئید، فلاوونوئید معنی دار نشد. بیشترین میزان تعداد برگ و سطح برگ در هرگلدان در تیمار نوری فلورسنت مشاهده شد. در حالی که کمترین تعداد برگ در تیمار نوری قرمز-آبی مشاهدهشد. وزن تر اندام هوایی در تیمار نوری فلورسنت و LED قرمز تقریبا یکسان و بیشترین میزان را داشت. بیشترین وزن خشک اندام هوایی در تیمار نوری فلورسنت و کمترین مقدار آن در تیمار نوری قرمز-آبی دیده شد. بیشترین مقدار آنتوسیانین در تیمار نوری فلورسنت بود و به طور معنی داری با تیمارهای دیگر تفاوت داشت. بیشترین میزان فنل در تیمار نوری قرمز-آبی و آبی و کمترین آن در تیمار نوری فلورسنت وجود داشت. طبق نتایج بیشترینمیزان پروتئین در تیمار نوری فلورسنت و کمترین مقدار پروتئین در تیمار نوری قرمز دیده شد. میزان آنتی اکسیداندر گیاهانی که تحت تیمار نور آبی بیشترین میزان را داشت که تفاوت معنی داری با تیمار نوری قرمز و فلورسنتنداشت. در نهایت می توان نتیجه گرفت که کیفیت نور روی رشد رویشی، متابولیت های ثانویه آویشن باغیتاثیرگذار می باشد.

نویسندگان

آزاده زارعی

تهران. دانشگاه شاهد. گروه باغبانی

شاهپور خانقلی

تهران. دانشگاه شاهد. گروه باغبانی