آنالیز بیوشیمیایی دارواش (.Viscum album L) مستقر بر (.Betulus L) در فصل تابستان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 624

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_001

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

دارواش (.Viscum album L) از خانواده Santalaceae گیاهی نیمه انگل و همیشه سبز با میوه های گوشتی است کهحاوی تری ترپن اسید می باشد. این گیاه به طور گسترده به عنوان داروی مکمل در درمان سرطان برای ده ها سال مورد استفادهروی گونه های مختلف درختی و همچنین برخی از گونه های بومی جنگل های هیرکانی ایران مانند ممرز (.Carpinus betulus L) میروید. هدف از انجام این پژوهش، مطالعه میزان تریترپن اسیدهای موجود در دارواش مستقر بر درخت ممرز در فصل تابستان بود. در این تحقیق، پیکره رویشی دارواشها در فصل تابستان از سه پایه ممرز (سه تکرار) با شرایط مشابه اکولوژیکی واقع در جنگل دئیز غرب هراز نمونهبرداری شدند، سپس خشک شده و پس از عصاره گیری با حلال اتیل استات، برای آنالیز به دستگاه HPLC تزریق شدند. داده های به دست آمده در نرم افزار اکسل به عنوان بانک اطلاعات ذخیره شدند. نتایج حاکی از آن بود که در این عصاره اسید اورسولیک شناسایی نشد، همچنین مقدار اسید اولئانولیک و اسید بتولینیک به ترتیب8/55 و 0/92 میلی گرم بر گرم وزن خشک پیکره رویشی دارواش بود و بیشترین مقدار این ترکیب با میزان 8/55 میلی گرم بر گرم وزن خشک مربوط به اسید اولئانولیک بود. مجموع تریترپن اسیدهای اسید اولئانولیک و اسید بتولینیک موجود در دارواش در این فصل و نسبت آن ها به ترتیب 9/47 و 9/30میلی گرم بر گرم وزن خشک به دست آمد.

نویسندگان

آریتا سورسوری

دانش آموخته کارشناسی ارشد، اکولوژی جنگل، علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت

سیدمحسن حسینی

استاد، اکولوژی ، علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

فرنوش فتاحی

استادیار، گیاهان دارویی، علوم و مهندسی مرتع، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس