اثربخشی روش آموزش شبکه ای بر رضایت شغلی معلمان و خودمختاری حمایت شده در دانش آموزان منطقه گوگان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 452

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CPEL03_240

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1399

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها نیمه تجربی به شمار می آید که به شکل میدانی انجام گرفته است. تحقیق حاضر را میتوان بر اساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد. طرح پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایشی و گروه گواه است. متغیرهای رضایت شغلی و خودمختاری حمایت شده در دو گروه کنترل و آزمایش قبل و بعد از برگزاری کلاسهای آموزش شبکه ای مورد سنجش و بررسی قرار می گیرد. جامعه تحقیق شامل دو گروه معلمان و دانش آموزان می باشد. که 10 معلم در گروه مداخله و 10 معلم در گروه کنترل انتخاب می شود و هر کدام از معلمان گروه مداخله دو دانش آموز بصورت تصادفی انتخاب و بااستفاده از روش آموزش مبتنی بر شبکه به آنان اموزش خواهند داد. لذا 20 دانش آموز در گروه مداخله انتخاب و 20 نفر نیز به گروه کنترل انتخاب می شوند به گروه کنترل بصورت سنتی آموزش داده خواهد شد. گردآوری اطلاعات این تحقیق (پیشینه و ادبیات نظری( بصورت کتابخانهای و جمع آوری داده های تحقیق به شیوه میدانی خواهد بود. بررسی اطالعات توصیفی مربوط به مشخصات نمونه ها نشان دهنده آن است که بیشترین فراوانی درگروه آزمایش مربوط به جنسیت دختران (0/60( و در گروه کنترل بیشترین فراوانی مربوط به جنسیت پسران (0/52( می باشد. همچنین در گروه آزمایش 58/3 درصد در شش سال اول و در گروه کنترل نیز بیشترین فراوانی مربوط به شش ساله اول 41/7( درصد( بوده است.نتایج پژوهش نشان داد که اثر آموزش شبکهای بر رضایت شغلی معلمان و خودمختاری حمایت دانش آموزان در سطح احتمال 5 درصد از نظر آماری معنی دار بود.

نویسندگان

علی جلیلی

استادیار دانشگاه پیام نور

سعید عبدالله زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی عجبشیر