روابط طول دور بدن 4 گونه مهم اقتصادی ماهی در آبهای ساحلی بندرعباس

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 482

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICII04_019

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1399

چکیده مقاله:

این تحقیق روابط بین طول چنگالی (FL) و دور بدن در نقطه دور برانش در پشت سر پوش آبششی (OP)، دور بدن در ابتدای اولین باله پشتی (D1) و دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی (2) را برای چهار گونه مهم اقتصادی ماهی شیر، قباد، هوور و زرده نمونه گیری شده از تورهای گوشگیر در آبهای ساحلی بندرعباس ارائه می دهد. مقدار سه پارامتر ریختی عرضی D1، 0P و D2 بطور خطی با افزایش طول چنگالی افزایش یافته است. در تمام گونه های مورد بررسی مقدار ضریب تشخیص r2 از نظر آماری معنی دار بوده است (> 0.94, p<0.05.) آنالیز کوواریانس (ANCOVA) نشان داد که رابطه بین پارامترهای ریختی عرضی هریک از گونه ها با طول از نظر شیب (b) در سطح معنی داری 0/05 اختلاف معنی داری بین آنها وجود دارد، بطوریکه در هر دو گونه ماهی شیر و قباد دور بدن در ابتدای دومین باله پشتی، در گونه زرده دور بدن در ابتدای اولین باله پشتی و در ماهی هوور دور بدن در ابتدای اولین باله پشتی و دور برانش بطور مشابه به عنوان حداکثر دور بدن محسوب می گردند. مفاهیم اندازه های دور بدن ماهی برای برآوردهای انتخاب پذیری تورهای گوشگیر مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

س.ع حسینی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، بندرعباس، ایران

س بهزادی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، بندرعباس، ایران

ع کمالی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، بندرعباس، ایران

ع اسماعیل زاده

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج، بندرعباس، ایران