تاثیر شش هفته ماساژ ریلکسی با روغن گل یاس بر میزان اضطراب، افسردگی و سلامت روان زنان میانسال مبتلا به افسردگی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 666

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MASSAGE01_002

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر شش هفته ماساژ ریلکسی با روغن گل یاس بر میزان اضطراب، افسردگی و سلامت روان زنان میانسال مبتلا به افسردگی بود.مواد و روشها: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 30 زن میانسال مبتلا به افسردگی به طور تصادفی به 2 گروه کنترل و ماساژریلکسی با روغن گل یاس تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت شش هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 30 تا45 دقیقه ماساژ ریلکسی با روغن گل یاس دریافت کردند. برای اندازه گیری میزان اضطراب، افسردگی و سلامت روان آزمودنیها از پرسشنامه های اشپیل برگر، بک و GHQ28 قبل و بعد از مداخله استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها ازآزمون تی مستقل و تی زوجی در سطح P<0/05 استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد ماساژ ریلکسی با روغن گل یاس سبب بهبود سلامت روان زنان میانسال مبتلا به افسردگی نسبت به گروه کنترل شد .(P=0/001) همچنین میانگین امتیاز افسردگی و اضطراب در گروه ماساژ ریلکسی با روغن گل یاس نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود .(P=0/001)نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، به نظر می رسد که ماساژ ریلکسی با روغن گل یاس می تواند به کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود سلامت روان زنان میانسال مبتلا به افسردگی کمک کند.

نویسندگان

علی خضری

گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

سعید میرزایی

گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بابلسر، بابلسر، ایران.

ابوحسن فرهنگ سردرودی

گروه گیاهان دارویی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

ملیحه نوری

گروه جغرافیای شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام، شهر ری، ایران.