اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله و تفکر خلاق در درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان مسجدسلیمان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 986

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSCHOOL01_097

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش هوش موفق بر حل مسئله و تفکر خلاق در درس علوم تجربی دانش آموزان دختر پایهششم شهرستان مسجدسلیمان انجام گرفت. نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 50 نفر دانش آموزان (25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه گواه)بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه حل مسئله(PSI)، پرسشنامه ارزیابی مهارت تفکر خلاق ولچ و مکداول (2020) می باشد. روش پژوهش، شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمونبا گروه کنترل بود. گروه آزمایش 8 جلسه 60 دقیقه ای (هر هفته یک جلسه) برنامه آموزشی هوش موفق استرنبرگ دریافت نمودند. نتایجآزمون های تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کواریانس تک متغیری نشان داد که آموزش هوش موفق باعث بهبود حل مساله و کاهشتفکر خلاق در درس علوم تجربی تجربی دانش آموزان دختر پایه ششم شهرستان مسجدسلیمان میشود. سطح معنی داری قابل قبول در اینپژوهش α=0/5 می باشد.

نویسندگان

حدیث مرتضایی راد

کارشناس ارشد آموزش و پرورش ابتدایی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان، مسجدسلیمان، ایران