بررسی و مقایسه تغییرات شاخص های اصلی کیفیت آب چاه های کشاورزی طی سال های 1390 تا 1396 (مطالعه موردی: دشت یزد)

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 325

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WATERSHED14_075

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1399

چکیده مقاله:

امروزه به دلیل کمبود آب در کشور به خصوص در مناطق خشک، مدیریت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی لازم و ضروریست. دراین پژوهش تغییرات مکانی ویژگی های هدایت الکتریکی، سختی کل، کل مواد جامدل محلول و نسبت جذب سدیم 40 حلقه چاه عمیق واقع در دشت یزد اردکان طی سال های آبی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفت. به منظور پهنه بندی ویژگی های کیفی اب از روش کریجینگ ساده استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان هدایت الکتریکی EC، کل مواد جامدل محلول TDS، نسبت جذب سدیم SAR و سختی کل TH در سال 1396 نسبت به سال 1390 افزایش یافته است. در واقع طی سال های اخیر کیفیت آب چاه های منطقه مطالعاتی کمتر شده است. که این دستاورد بیان گر ضرورت مدیریت حساس بهره برداری و آماده سازی آب با کیفیت و در حد استاندارد جهت ورود به شبکه آبیاری می باشد. هم چنین به خاطر برداشت بی رویه از آب چاه های منطقه مورد مطالعه طی سال های اخیر میزان املاح و مواد محلول نیز افزایش پیدا کرده است. با توجه به نتایج می توان گفت که تنها راه اساسی و اصولی جهت جلوگیری از برداشت بی رویه آب های زیرزمینی می باشد.

نویسندگان

فرزانه فتوحی فیروزآباد

استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان،

سمانه سنایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی منابع طبیعی، دانشگاه اردکان

فاطمه شاکر اردکانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان،

مهدیه شفیعی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان،