اثر منابع و سطوح مختلف کود نیتروژنه بربرخی صفات کمی و کیفی در سیر (Allium sativum L.)

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,140

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_602

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر نیتروژن بر عملکرد و صفات کیفی سیر ازمایشی بصورت کرتهای خرد شده با فاکتور اصلی نوع کود در 2 سطح اوره و سولفات امونیم، و فاکتور فرعی سطح کود در 5 سطح 100، 150، 200، 250 ، 300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در 4 تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد نوع کود اثر معنی داری بر عملکرد و تعداد و طول برگ نداشت اما بر میانگین تعداد سیرچه، وزن سوخ تک بوته، سفتی ، کاهش وزن و شاخص جوانه زنی درونی اثر معنی داری داشت سطح کود اثر معنی داری بر صفات کمی و کیفی سیر داشت اثر متقابل نوع و سطح کود تنها بر سفتی اثر معنی داری داشت با افزایش سطح کود تا 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار میزان عملکرد افزایش و پس از آن با افزایش سطح کود کاهش یافت.

نویسندگان

مریم نوری

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا

فرشاد دشتی

استادیاران گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

احمد ارشادی

استادیاران گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

اعظم صدیقی

دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا