تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی 6 رقم بذر گوجه فرنگی مناطق جنوبی کشور

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,014

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_544

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

به منظور شناخت رقم گوجه فرنگی مقاوم به شوری در مرحله جوانه زنی 6 رقم گوجه فرنگی به نامهای پریموارلی ، ریوگراند، چف، پپ، رداستون، سوپرریوگراند که در جنوب ایران در سطح نسبتا وسیع کشت می شوند تحت تاثیر تیمارهای شوری با هدایت الکتریکی 0/04 ، 3/5 ، 5 ، 7/6 ، 10 ، 12/5 دسی زیمنس برمتر قرارگرفتند. نتایج حاصله نشان داد که درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، و شاخساره، وزن تر وخشک کل گیاهچه بطور معنی داری در سطح 1 تحت تاثیر رقم و شوری قرارگرفتند. بطوریکه با افزایش سطح شوری از هدایت الکتریکی 5 دسی زیمنس بر متر این فاکتورها کاهش یافتند. بالاترین و پایین ترین درصد و سرعت جوانه زنی به ترتیب مربوط به ارقام پریموارلی و سوپرریوگراند بود.

نویسندگان

سمیه ملک مکان

دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی

ناصر عالم زاده انصاری

دانشیار بخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی