مطالعه اثر تنظیم کننده رشد متیل جاسمونات بر جوانه زنی و رشد اولیه بذر گوجه فرنگی

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,578

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BAGHBANI06_531

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1389

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر تیمار بذر با تنظیم کننده رشد متیل ژاسموناتبر جوانه زنی بذر گوجه فرنگی آزمایشی انجام شد. ازمایش برپایه طرح کاملاتصادفی و با چهار تکرار اجرا شد سطوح متیل ژاسمونات عبارت بودند از غلظتهای 0، 1 ، 3 ، 5 ، 10 و 12 میکرومولار، نتایج آزمایش نشان داد متیل ژاسمونات بطور معنی داری موجب بهبود صفات درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه بذر گوجه فرنگی نسبت به شاهد می شود.

نویسندگان

سیدمهدی ناصرعلوی

دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهی دانشگاه شهید باهنر کرمان

غزاله صفاری

دانشجوی کارشناسی ارشد ز راعت

مصطفی گواهی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زراعت