پایش علمی در شهر قرچک

شهرداری قرچک در رتبه 76 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 7 مقاله برای شهرداری قرچک منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری قرچک در تهیه و انتشار 7 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر قرچک
نشست های شهر قرچک