جستجو پژوهشگران و متخصصان علمی و پژوهشی ایران

لیست نتایج جستجوی پژوهشگر

درسا کسائیان
گلی انگوتیمسئول آزمایشگاه برکت امام (ره) میانه
محسن پودینه
المیرا کریم النفس
حامد سالاری
آرمیتی کیومرثیدانشجوی کارشناسی ارشد
سامان افشار
علیرضا قربانیدانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی
میلاد حمزه علی طهرانی
علی صدیقی Laboratory Technician
پروانه صفاریاناستاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
منا اژدم خیزکارشناس ارشد میکروبیولوژی کارشناس تضمین کیفیت دارویی شرکت داروسازی روژه ، عنوان طرح بررسی ایمونولوژیکی ترکیب پلی ساکارید کپسولی نایسریا مننژیتیدیس تیپ A با پروتئین نوترکیب هپاتیت B
مهدی ارفعیدانشجوی کارشناسی میکروبیولوژی
مجتبی علی ملائیعضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
جاوید تقی نژاد
هانیه سرفرازی صالح
محمد مهدی جعفریکارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
وحیده رحیم حسینیکارشناس ارشد
محمدرضا پورمحمدMicrobiologist
فرزام فتحیدانشجو کارشناسی