آقای علی پیرجاهد

Ali PirJahed

سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل

Researcher ID: (185156)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.