آقای مهندس سپنتا دخانی

Engineer Sepanta Dokhani

کارشناسی ارشد

Researcher ID: (80346)

14
3
4
1
6
9

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Ali Bagheri, Amir Samimi, Sepanta Dokhani, Sepehr Azizkhani, Ehsan Godini "Use of Polyurethane Coating to Prevent Corrosion in Oil and Gas Pipelines Transfer"World of Sciences Journal
 •  Amir Samimi, Hamid Reza Tajik, Sepehr Azizkhani, Sepanta Dokhani, Ehsan Godini, Babak Almasinia, Marzieh Samimi"Examine the Effects of Greenhouse Gases on Climate Change"World of Sciences Journal
 •  Amir Samimi, Ali Bagheri, Sepanta Dokhani, Sepehr Azizkhani, Ehsan Godini"Calculation of Corrosion in Oil and Gas Refinery with EOR Method"International Journal of Innovation and Applied Studies,Volume3,Issue4Pages1086-1093
 •  S. dokhani, M.H. vakili "Comparison of Lead adsorption by Imprinting Chitosan with two methods of Ultrasonic bath heating and stirrer heating"science road journal, volume 2 , issue 11, pages 22-30
 •  Sepehr Azizkhani, Nader Mokhtarian, Sepanta Dokhani, Mohammad Javad Akbarzadeh "Review and Performance of Chitosan and the Resulting Compounds as Adsorbents"
 •  Ali Bagheri , Amir Samimi , Ehsan Godini , Sepehr Azizkhani, Sepanta Dokhani "Studying the Designed Parameters of Carbonic Gas Production Unit's Solvents in the Way of Diesel Combustion" world of sciences journal. volume 1, issue 5 , pages 155-168
 •  Amir Samimi, Ali Bagheri, Sepanta Dokhani, Sepehr Azizkhani, Ehsan Godini "Solousion for Corrosion Reducing Gas Pipe Line with Inspection for Preventing Fouling in Oil Exchangers"
 •  Mohammad Javad Akabarzadeh, Nader Mokhtarian, Sepanta Dokhani, Sepehr Azizkhani "Hydrogen Production Using bacteria of Thermotoga maritime"J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(2s)511-514, 2013
 •  Sepanta Dokhani, Nader Mokhtarian, Sepehr Azizkhani, Mohammad Javad Akbarzadeh"The New Way and Result in Combination of Distillation Columns"J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(1s)473-476, 2013

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

 • کتاب سرب و جداسازی آن و مجموعه مقالات (ارشدان / تهران) - 1396 - فارسی
 • پایان نامه جداسازی سرب از پساب صنعتی با استفاده از کیتوسان نشانده شده - 1393 - فارسی
 • پایان نامه تعیین ضریب تراکم پذیری سیالات مخزن - 1391 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در بازرس و مشاوره شرکت پویا ایده سازان کوشا (1391-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • دانشمند برجسته ایران (1396)
 • پژوهشگر برتر ایران (1395)
 • پژوهشگر برتر ایران (1394)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا (1393)
 • رتبه برتر دانشگاه ازاد اسلامی شهرضا (1393)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرضا (1392)