آقای مهندس محمد ابراهیمی

Engineer Mohammad Ebrahimi

Researcher ID: (497883)

4
1
3

تالیفات

  • کتاب پیشرفت تحصیلی و تربیتی در دانش آموزان (زرنوشت) - 1402 - فارسی

سوابق استادی

  • مربی آزاد لامرد(1400-1402)

تحصیلات تخصصی