آقای دکتر علی طریقت نیا

Dr. Ali Tarighatnia

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

Researcher ID: (495656)

2
1
1
1
27

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در مدرس (1394-1402)