آقای دکتر محمد باخرد

Dr. Mohammad Bakherad

Faculty of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, IRAN

Researcher ID: (483439)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.