آقای دکتر احمد توانایی

Dr. Ahmad Tavanaei

Assistant Professor, Faculty Member of Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran

Researcher ID: (476861)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.