آقای دکتر مهدی حسین پور

Dr. Mehdi Hosseinpour

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Researcher ID: (476624)

2
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران