آقای دکتر ابوالقاسم میرروشندل

Dr. Aboulghasem Mirroshandel

دانشیار دانشگاه گیلان

Researcher ID: (476618)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران