آقای دکتر حسین قرائی گرکانی

Dr. Hossein gharaee

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476605)

4
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران