آقای امیررضا میرزایی مریان

amirreza Mirzayimarian

دانشجوی کارشناسی فرهنگیان حکیم فردوسی البرز

Researcher ID: (471674)

1
1
3
1
1

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دبیر تاریخ (1400-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دبیر انجمن علمی تاریخ (1402-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر مسئول نشریات دانشگاهی (1402-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

  • کارگاه مشاوره و راهنمایی تحصیلی - زیر نظر سازمان روانشناسی و علوم تهران (1401)