آقای دکتر یارمحمد قاسمی

Dr. YarMohammad Ghasemi

دکتری جامعه شناسی فرهنگی دانشگاه ایلام

Researcher ID: (469992)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.