آقای سیدمحسن مرتضوی

استاد سطوح عالی حوزه علیمه قم و مدیر گروه فقه پزشکی جامعه المصطفی العالمیه قم

Researcher ID: (462516)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.