آقای دکتر مسعود دهقان

Dr. Masoud Dehghan

دانشیار زبان شناسی، دانشگاه کردستان

Researcher ID: (462503)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.