آقای دکتر ابراهیم بدخشان

Dr. Ebrahim Badakhshan

دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان

Researcher ID: (462502)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران