آقای دکتر سیدمنصور واعظ پور

Dr. SeyedMansour Vaezpour

عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر

Researcher ID: (458372)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.