آقای سمیر جعفری کاکاوند

Samir Jafari kakavand

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

Researcher ID: (441867)

1
1
1

تالیفات

  • کتاب قانون اساسی نموداری جمهوری اسلامی ایرن (مرکز نشر کتاب/قم) - 1399 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در معلم متوسطه دوره اول سازمان آموزش و پرورش (1399-1401)