آقای دکتر رضا اکبری بنگر

Dr. Reza Akbari Bengar

استادیار، گروه تخصصی طراحی لباس، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (439495)

4
4
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی