آقای دکتر مرتضی اردونی دلیر

Dr. Morteza Ordouni dalir

Researcher ID: (437608)

1
1

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • محمد جهانتیغ ؛ مرتضی اردونی بررسی شیوع ژن های بتالاکتاماز blaCTX-M و blaTEM در اشریشیا کلی های جداسازی شده از طیور مبتلا به کلی باسیلوز نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره 11، شماره 1، فروردین 1396 (1396)