آقای دکتر حسن امامی

Dr. Hassan Emami

دانشیار گروه نقشه برداری دانشگاه تبریز

Researcher ID: (431024)

24
17
4
8
3
7
6
1
15

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

 •  Emami Hassan, Rahmanizadeh Arash, Intercontinental Geoinformation Days (IGD), announcer, complete article, Introducing a new approach to temperature validation of remote sensing thermal images, 2022/06/21. (2022)
 • Emami Hassan, Bagheri Amir, st international conference on “Modern Geomatics Technologies and Applications”, announcer, complete article, Mathematics in Geomatics Engineering: Application to Code Generation of GNNS Satellites., 2021/05/19. (2021)
 •  Emami Hassan, Rostami Seyed Ghasem, 1st international conference on “Modern Geomatics Technologies and Applications", announcer, complete article, Knowledge Based Method for Land Surface Emissivity and Temperature Retrieval of the Remote Sensing Data, 2021/05/19. (2021)
 •  Parvinnejad Davoud, Emami Hassan, Rahmanizadeh Arash, International conference on commutative Algebra and its Interactions with Algebraic Geometry, announcer, complete article, Algebraic Aspects of Dimensionality Reduction Techniques on Urban Growth Data, 2019/10/01. (2019)
 • Emami Hassan, Rahmanizadeh Arash, Parvinnejad Davoud, Bagheri Amir, International conference on commutative Algebra and its Interactions with Algebraic Geometry, announcer, complete article, The Algebraic and its Geometric Aspects in GNSS Point Positioning: A Perspective of Groebner Basis Approach, 2019/10/0 (2019)
 • Rahmanizadeh Arash, Parvinnejad Davoud, Emami Hassan, International conference on commutative Algebra and its Interactions with Algebraic Geometry, announcer, complete article, Algebraic aspects of Structure Tensor for edge detection in satellite imagery, 2019/10/01 (2019)
 •  Hassan Emami, Alireza Afary. (2007). Subpixel Classification on the Hyperspectral Images for Accuracy Improvement of Classification Results. NCC’s Conference and Exhibition Geomatic 2007. (2007)
 • Emami Hassan, Fatemi SeyedBager, Mojaradi Barat, Map Asia, s Largest Conference and Exhibition, announcer, complete article, Introducing Correctness Coefficient as an Accuracy Measure for Subpixel Classification Results, 2005/08/22 (2005)
 •  Alireza Afary, Hassan Emami, (2005). Satellite Image Fusion Using Wavelets Transform, NCC’s Conference and Exhibition Geomatic 2005 (2005)
 • Afary, A. R., & Emamy, H. (2004). Satellite Image Fusion Using Wavelets Transform. (2004)
 •  Emami Hassan, Valdan Zoej Mohammad Javad, Emadi Ramin, Map India’s Largest Conference and Exhibition, announcer, complete article, Evaluation and Decomposition of Mixed Pixels in Remotely Sensed Hyperspectral Images for Accuracy Improvement of Classification Results, 2003/01/28. (2003)
 •  صفایی اصل علی، امامی حسن، رشادت حانیه، دومین کنفرانس ملی "فناوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک"، سخنران، مقاله کامل، ارائه یک مدل رگرسیونی شاخص مبنا به منظور برآورد رطوبت سطح خاک از روی داده های سنجش از دور ماهواره ای، 1400/02/28، (1400)
 •  زند سلیمی بهنام، امامی حسن، چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، سخنران، مقاله کامل، مدل سازی سه بعدی ابنیه های تاریخی جهت توسعه گردشگری با تلفیق داده های ابرنقاط و تصاویر هوایی، 1398/05/23، (1398)
 •  اسد زاده سعید، امامی حسن، چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران، سخنران، مقاله کامل، آشکارسازی و مکانیابی مطلوب توامان انرژیهای خورشیدی و زمین گرمایی جهت احداث نیروگاهها با ادغام داده های سنجش از دور و GIS، 1398/05/23، (1398)
 •  رخ افروز محمد، امامی حسن، اولین کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، سخنران، مقاله کامل، آشکارسازی و پیش بینی تغییرات گسترش شهری با استفاده از تصاویر ماهوارهای نوری، 1397/07/03، (1397)
 •  رضایی سلمان، امامی حسن، اولین کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، سخنران، مقاله کامل، ارزیابی مدلسازی سه بعدی مبتنی برفتوگرامتری پهپادمبنا: مقایسه خط تولید نرم افزارهای Photomodeler UAS وAgisoft Photoscan، 1397/07/03، (1397)
 •  حیدری میرمجتبی، امامی حسن، اولین کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، سخنران، مقاله کامل، تاثیرات فضاهای سبز شهری بر تغییرات دمای سطح شبکه راهها با استفاده از داده های سنجش از دور، چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی: شهر تبریز)، 1397/07/03، (1397)
 •  خلیفه شکیلا، امامی حسن، اولین کنفرانس ملی فن آوری ها و کاربردهای نوین ژئوماتیک، سخنران، مقاله کامل، مقایسه و ارزیابی خط تولید نرم افزارهای Agisoft PhotoscanوUASmaster در فتوگرامتری پهپادمبنا، 1397/07/04، (1397)
 •  امامی حسن، حسینی سید ابوالحسن، شهامت ابوالفضل، یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی، سخنران، مقاله کامل، ارزیابی عوامل موثر در کیفیت آموزشی واحدهای اقماری دانشگاه های برتر کشور: چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی دانشکده فنی و مهندسی مرند)، 1396/02/05، (1396)
 •  اسماعیلی علی، امامی حسن، شیخ الاسلامی محمد، اولین کنفرانس بین المللی پیامد های جغرافیایی و شرایط زیست محیطی دریاچه ارومیه، سخنران، مقاله کامل، بررسی روند تغییرات شوری خاک حاصل از کاهش آب دریاچه ارومیه و اثر زیست محیطی آن بر محیط پیرامون با استفاده از سنجش از دور، 1395/09/03، (1395)
 • رضازاد گوهری فرشته، امامی حسن، چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، سخنران، مقاله کامل، بررسی میزان تغییرات سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص های NDVI و NDWI، 1395/10/07، (1395)
 •  جعفری اکبر، امامی حسن، دومین کنفرانس بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک، سخنران، مقاله کامل، ارزیابی پتانسیل داده های لندست 8 در آشکارسازی مناطق زمین گرمایی با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردی بخشی از آذربایجان شرقی و غربی، 1395/12/18، (1395)
 • ستمی سید قاسم ، اردلان علیرضا ، امامی حسن. زاویه مایل، یک شبه مشاهده جدید در نقشه برداری و ژئودزی. کنفرانس ملی دانشگاه آزاد اسلامی- استهبان شیراز ، 1383. (1383)
 •  امامی حسن، تجزیه پیکسل های مختلط در تصاویر ماهواره ای شبیه سازی شده بمنظور بهبود دقت در نتایج طبقه بندی، کنفرانس و همایش ملی ژئوماتیک 1381 (1381)

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

 • پیاده سازی و مقایسه کیفیت طیفی و مکانی روشهای ادغام تصاویر ماهواره ای مبتنی بر پیکسل منتشر شده در فصلنامه کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی (1401)
 • امامی, حسن, رستمی, and سیدقاسم. "آنالیز و مقایسه دقت تولیدات نرم افزارهای تخصصی فتوگرامتری پهپاد مبنا در مناطق شهری و غیرشهری." فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر» 31, no. 123 (2022): 63-87.‎ (2022)
 • امامی, حسن, & رفعتی. (2022). پایش و مقایسه رویکردهای مختلف پیش بینی کوتاه مدت پارامترهای ترافیک شهری و شبیه-سازی آن به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی:(مطالعه موردی شهر لندن). پژوهشنامه حمل و نقل.‎ (2022)
 • امامی, حسن, & رحمانی زاده. (2022). یک رویکرد ترکیبی از داده های سنجش از دور و کتابخانه طیفی جهت برآورد گسیلمندی سطح. نشریه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در علوم محیطی, 1(1), 67-91.‎ (2022)
 • رستمی, سیدقاسم, امامی, & حسن. (2022). بررسی نرخ تاریک شدن آسمان و مدل سازی تعیین زمان انتظار رویت هلال ماه. فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر», 30(120), 77-102.‎ (2022)
 • امامی, حسن, & اسدزاده. (2021). یک رویکرد ترکیبی جهت مکانیابی بهینه انرژی خورشیدی و زمین گرمایی با توجه به معیارهای اقتصادی، محیطی و جمعیتی با استفاده از داده های RS و GIS. نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری, 11(2), 75-98.‎ (2021)
 • امامی, حسن, شهریاری, & حسن. (2020). کمی سازی عوامل محیطی و انسانی در وقوع آتش سوزی جنگل با روش های RS و GIS؛ مناطق حفاظت شده ارسباران. فصلنامه علمی-پژوهشی اطلاعات جغرافیایی «سپهر», 28(112), 35-53.‎ (2020)
 • شهریاری, حسن, امامی, & حسن. (2020). مدلسازی پتانسیل آتش سوزی جنگل و شبیه سازی نحوه گسترش آن با استفاده از داده های سنجش از دور و GIS:(منطقه حفاظت شده ارسباران). نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری, 10(2), 91-109.‎ (2020)
 • امامی, حسن, صفری, & محراب. (2019). ارائه یک روش ادغامی از داده های محیطی، زمین شناسی و سنجش ازدور در تحقیقات آب های زیرزمینی: مطالعه موردی دشت ساوه. نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری, 9(2), 131-150.‎ (2019)
 • رستمی, سید قاسم, امامی, & حسن. (2019). مدلسازی فواصل بهینه ایستگاه های برداشت نقشه برداری جهت پایش سازه های ناپایدار مهندسی با استفاده از روش های ژئودتیکی. نشریه علمی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی, 10(1), 63-73.‎ (2019)
 • امامی, حسن, & جعفری. (2018). شناسایی مناطق مستعد زمین گرمایی سطحی با ترکیب دمای سطح و فلوهای انرژی حاصل از روش سبال. نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری, 7(4), 25-44.‎ (2018)
 • زارعی, ارسطو, امامی, & حسن. (2017). ارائه مدلی برای پیش بینی دوره بهبود وضعیت سطح آب دریاچه ارومیه و ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی دوره تثبیت آن با استفاده از سنجش از دور. نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری, 7(2), 201-214.‎ (2017)
 • جعفری, صمدزادگان, سعادت سرشت, محمد, امامی, & حسن. (2017). مدلسازی سه بعدی اشیائ با بافت یکسان و بدون تارگت گذاری با استفاده از روش نور ساخت یافته: طراحی، ساخت و ارزیابی. نشریه علمی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی, 8(2), 73-83.‎ (2017)
 • امامی, حسن, مجردی, برات, & صفری. (2016). ارائه روشی برای ارزیابی دقت و اعتبارسنجی دمای سطح زمین حاصل از داده های سنجش از دور: مطالعه موردی استان فارس. نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری, 6(1), 1-17.‎ (2016)
 • امامی, حسن, صفری, مجردی, & برات. (2016). بهبود روش مبتنی بر شاخص گیاهی جهت برآورد گسیلمندی سطح با استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره بر روی داده های لندست 8. نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری, 5(4), 137-153.‎ (2016)
 • امامی, حسن, سعادت سرشت, محمد, & صفری. (2016). تلفیق داده های لیزراسکن زمینی و فتوگرامتری برد کوتاه با روش ماتریس نگاشت، جهت تولید مدل سه بعدی با بافت واقعی. نشریه علمی مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی, 7(2), 71-86.‎ (2016)
 • امامی، ح، مجردی، ب، " کاربرد سنجش از دور در استخراج مناطق حاوی پوزولان برای صنعت سیمان" مجله علمی ترویجی فضا. شماره 37، بهمن 1387، ص. 35 الی 40 . (1387)

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • امکان سنجی طراحی و راه اندازی نرم افزار مهندسی ژئوماتیک در ترکیب مشاهدات سیستم های ماهواره ای مختلف GNSS برون دانشگاهی مجری طرح ) – - 1400 . (1400)
 • ارزیابی مدل سازی وپیش بینی دوره بازیابی وضعیت سطح اب دریاچه ارومیه با استفاده از داده های زمانی تصاویر ماهواره ایی ) 2018 - 2002 (، درون دانشگاهی مجری طرح ) – - 1400 . (1400)
 • کارگاه مهارتی تفسیر عکسهای هوایی برون دانشگاهی همکار طرح ) – - 1398 . (1398)
 • طرح ارزیابی درونی گروه های عمران و نقشه برداری دانشکده فنی مهندسی مرند، دانشگاه تبریز و وزارت علوم درون - دانشگاهی مجری طرح ) - 1387 .) (1387)

تالیفات

 • کتاب Emissivity: Characteristics, Determination and Applications, compilation, Nova Science Publishers Inc, New York, (2019)-Book chapetr. (Nova Science Publishers Inc, New York) - 2019 - انگلیسی
 • کتاب فهم سرشکنی کمترين مربعات و تجزيه تحليل دادههای ژئوماتيک، )جلد اول(، ترجمه، انتشارات عصر زندگی، ) - 1401 (عصر زندگی) - 1401 - فارسی
 • کتاب آموزش توابع کاربردی نرم افزار ENVI در مهندسی سنجش از دور و سيستم اطلاعات مکانی، گردآوری و تدوين، انتشارات عصر زندگی ) 1399 .) (عصر زندگی) - 1399 - فارسی
 • کتاب هيدروگرافی و آبنگاری در مهندسی نقشه برداری، تاليف، عصر زندگی، ) 1398 ) (عصر زندگی) - 1398 - فارسی
 • کتاب آموزش کاربردی سرشکنی شبکه های نقاط کنترل در مهندسی ژئوماتيک، تاليف، انتشارات اوستا، ) 1398 (انتشارات اوستا) - 1398 - فارسی
 • کتاب کاربرد Civil 3D در پروژه های مسير و راهسازی، تاليف، انتشارات فروزش، ) 1394 (انتشارات فروزش) - 1394 - فارسی
 • کتاب نقشه برداری کارگاهی و زيرزمينی، تاليف، انتشارات فروزش، ) 1386 (انتشارات فروزش) - 1386 - فارسی
 • کتاب ژئودزی و کارتوگرافی رياضی، تاليف، انتشارات آزاده، ) 1384 ) (انتشارات آزاده، )) - 1384 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال ۱۳۹۷-۱۳۹۹ (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته آموزش مجازی دانشگاه تبریز از سال ۱۳۹۷-۱۳۹۹ (1397-1399)
 • سابقه کار دانشگاهی در استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان دانشکده از سال ۱۳۹۵-۱۳۹۷ (1395-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه عمران و نقشه برداری - دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶ (1384-1386)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه عمران و نقشه برداری - دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال ۱۳۸۶-۱۳۸۸ (1386-1388)
 • سابقه کار دانشگاهی در عضو کمیته فرهنگی دانشکده فنی و مهندسی مرند از سال ۱386-1397 (1386-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در دبیر کارگروه بررسی علمی اساتید - دانشکده فنی و مهندسی مرند سال ۱۳۹۷-۱۳۹۹ (1397-1399)

جوایز و افتخارات

 • برگزیده پژوهشگر اول دانشکده - در هفته پژوهش ۱۴۰۰ (1400)
 • انتخاب مدرس نمونه آموزشی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۹ (1399)
 • انتخاب مدرس نمونه آموزشی دانشکده در سال ۱۳۹۶ (1396)
 • برگزیده پژوهشگر جوان دانشگاه تبریز- در هفته پژوهش ۱۳۸۶ (1386)
 • فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی ۱۳۸۱ (1381)
 • فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی – دانشگاه تبریز ۱۳۷۸ (1378)