خانم دکتر زهرا اسفندیاری

Dr. Zahra Esfandiari , PhD

گروه صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

Researcher ID: (419087)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.