معصومه برکی تبار

کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی

Researcher ID: (418372)

2
2
1

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس مشاوره و راهنمایی (1389-1397)
  • کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی. (1397-تاکنون)