میلاد کرمی

Researcher ID: (416781)

2
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد نرم افزار غیر انتفاعی یاسین1396-1398