آقای دکتر محمد مسافری

Dr. Mohammad Mosaferi

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415180)

60
22
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی