آقای دکتر محمد مسافری

Dr. Mohammad Mosaferi

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Researcher ID: (415180)

20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور