آقای دکتر مجید امیرفخریان

Dr. Majid Amirfakhrian

Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Researcher ID: (411582)

23
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور