آقای دکتر ابراهیم بخشوده

Dr. Ebrahim Bakhshoudeh

استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

Researcher ID: (410576)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.