آقای مهدی اسعدی شالی

Mehdi Asadi Shali

مسولIT و کارشناس شبکه دانشکده فیزیک

Researcher ID: (403177)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.