آقای دکتر علی قاسمی مرزبالی

Dr. Ali Ghasemi-Marzbali

استادیار دانشگاه علوم و فنون مازندران

Researcher ID: (395134)

13
3
1
1
12

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی (1397-تاکنون)