آقای دکتر مسعود اصغری

Dr. Masoud Asghari

استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه

Researcher ID: (392483)

5
13

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور