آقای دکتر سعید خزائی

Dr. Saeed Khazaei

گروه دروس عمومی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

Researcher ID: (346995)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.